Tento oblak vychází ze základny bouřkového oblaku a představuje sníženou a trvalou oblačnou stěnu. Latinsky se označuje jako murus. Typické pro tento oblak je, že se z něj v supercelách spouštějí tornáda. Na radaru lze oblak lokalizovat v oblasti beze srážek (RFB - rain-free base) a vyskytuje se v místech s nejsilnějším updraftem. Wall cloud v supercele rotuje a poukazuje tak na přítomnost mezocyklony. Rotace však nemusí být přítomna vždy.

Obr. 1: Vizuální podoba wall cloudu. Zdroj: cloudatlas.wmo.int

Vznik

Stěnová oblaka vznikají díky procesu, který se v anglické literatuře označuje jako entrainment. Česky to lze chápat jako vtahování okolního vzduchu. Při tomto procesu se konvergující vtok teplého a vlhkého vzduchu střetává s vlhkým, deštěm ochlazeným vzduchem z downdraftu. Tento chladný a vlhký vzduch ochlazuje teplý vtok do bouřky tím, že jej updraft částečně vtahuje, a díky tomu ve vtoku stoupá teplota rosného bodu. Poté vzduch i nadále stoupá, saturuje a ochlazuje se, čímž klesá kondenzační hladina a vzniká wall cloud. Mury vznikají buď tak, že sestupují ze základny Cumulonimbu, nebo že se formují ze stoupajících pannů (scud cloud), které se nahromadí a připojí k základně bouřkového oblaku.

Vzhled a struktura

Wall cloudy mohou být různě široké, většinou však mají od 2 do 8 km. Oblaka se formují v oblasti vtoku do bouře. Na severní polokouli můžeme mury registrovat na jižní nebo jihozápadní straně supercel, tedy v zadní části bouře v blízkosti hlavního updraftu. Každopádně ne všechny supercely jsou takto konfigurované. Rotující stěnový oblak svědčí o přítomnosti mezocyklony.

Doprovodná oblačnost

V některých případech je ke stěnovému oblaku připojen oblak cauda (tail cloud). Jedná se o roztrhanou skupinu oblaků (fractus), která se rozprostírá mezi wall cloudem a jádrem srážek. Caudy také slouží jako příliv vlhkosti do wall cloudu. Caudy se většinou pohybují vodorovně, ale lze zaznamenat i stoupavé pohyby.

Obr. 2: Výrazný tail cloud, latinsky cauda, vybíhající vpravo z wall cloudu. Zdroj: whatsthiscloud.com

Další doprovodná oblačnost se může nacházet u vrchních částí wall cloudu, kde se setkává se základnou Cumulonimbu. Pro tuto oblačnost se používá pojem collar cloud (obojkový oblak).

Dále se můžeme setkat s oblakem označovaným jako flumen. Používá se pro něj také název bobří ocas. Oblak tvoří teplý a vlhký vtok v silných bouřích. Někdy se mylně označuje jako tornádo. Přítomnost flumenu však může symbolizovat riziko vzniku tornáda. Flumen se ale podobně jako fractus neotáčí.

Spojitost s tornádem

Rotující wall cloud je prekurzorem vzniku tornáda, ale ne ve všech případech. Nejpravděpodobněji vznikne tornádo v době, kdy wall cloud perzistentně stoupá a rotuje. Krátce před tornádogenezí se rychlost stoupání a rotace zvyšuje. Někdy mají mury tendenci se před vznikem tornáda snížit k zemi, zhutnit se a nebo se zúžit. Tornádogenezní wall cloudy mají většinou stálý, silný a teplý vtok vzduchu. Silnější tornáda zpravidla vznikají z mohutnějších a níže situovaných stěnových oblaků blíže k RFD (rear flank downdraft). Nutno zdůraznit, že ne všechny wall cloudy produkují tornáda.

Pokud chybí společná poloha baroklinického rozhraní mezi RFD a okolním vzduchem při zemském povrchu a updraftem, dojde k formaci tornáda jen sporadicky. Vznik RFD se vizuálně může jevit jako vysychání mraků. Tento proces se označuje jako clear slot. RFD poskytne podmínky pro iniciaci tornáda. Následně RFD okluduje kolem mezocyklony a pokud ji zcela obalí, odřízne vtok a ukončí rotaci mezocyklony na nízkých úrovních, čímž zapříčiní i rozpad tornáda. RFD v podstatě zodpovídá jak za vznik tornáda, tak i za jeho konec.

Obvykle lze pozorovat oblast s minimem oblačnosti vlivem clear slotu po celou dobu existence tornáda, pokud tedy viditelnost není blokována srážkami. Wall cloud se rozptýlí se zánikem tornáda. Za vhodných podmínek se může ještě před úplným zánikem prvního tornáda zformovat nový wall cloud a také nové tornádo. Podmínky poskytne sestupující vítr ze zanikajícího wall cloudu. K tomuto dochází na severní polokouli východně nebo jihovýchodně od polohy předchozího muru. Tento proces se nazývá cyklická tornádogeneze.

Zdroje: weather.gov, whatsthiscloud.com, en.wikipedia.org